Art Supercomputer 2.0, ‘Maggie’

Published 
December 1, 2020
31 August 2021, 00:00 - 23:59 (24h)

De eerste solovoorstelling van beeldend kunstenaar Aristo Vopĕnka zou plaatsvinden in een kunstgalerij met opstelling van verschillende werken, digitale foto- en videomontages in aanwezigheid van de kunstenaar in de lente van 2021. Wegens COVID-19 en de opgelegde maatregelen kunnen we de voorstelling echter niet in zijn gewenste vorm laten doorgaan.

De voorstelling online nemen met tele-aanwezigheid van Vopĕnka zou een degradatie zijn. Digitale kunst moet je beleven in de omstandigheden zoals bedoeld door de kunstenaar. Het gaat onder meer om de specifieke ruimte-inrichting, hoogwaardige beeld- en audiokwaliteit. We kunnen deze beleving nog niet ‘recreëren’ buiten de galerij, bij de mensen thuis, wegens de hoge technische eisen. We zijn hier wel mee bezig, digitale kunst naar de huiskamer te brengen, in het kader van een ander project: ‘DURVYN domestic art experience’. Dit is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat langere tijd in beslag zal nemen.

We willen dit publieke toonmoment echter nu laten doorgaan, in een tijd waar kunst meer dan ooit nieuwe hoop en perspectieven kan brengen. Gegeven de omstandigheden gaan we iets doen wat nog niet gedaan is: het maakproces van een digitaal kunstwerk live delen met de toeschouwer. Gedurende 24h willen we snapshots/video’s tonen tijdens de creatie van een nieuw werk.

Art Supercomputer 2.0 is een 24h online event dat de toeschouwer inkijk geeft in het atelier van de digitale kunstenaar. Niet het uiteindelijke werk maar wel de ‘making of’ wordt getoond. Hiervoor is innovatieve infrastructuur nodig. Het normale creatieproces, waarbij met proxy’s wordt gewerkt (wegens de zware bronbestanden), geeft immers geen real-time resultaten waar de toeschouwer iets aan heeft. Het creatieproces toegankelijk maken is geen loutere IT-operatie maar vergt de hand van de kunstenaar. Onze innovatie noemen we Art Supercomputer 2.0 of kortweg ‘Maggie’.

De Art Supercomputer 2.0 rendert het werk van Aristo Vopĕnka real time en deelt deze snapshots met de toeschouwer. Inloggen op de Art Supercomputer 2.0 (via een link op onze website) geeft je directe toegang tot het creatieproces ‘als in de schilder zijn atelier’. Maggie verlegt grenzen. Zij is het digitale kunstatelier van de 21ste eeuw.

Aldus krijg je als toeschouwer vanuit je kot een unieke inzage in de totstandkoming van een nieuw kunstwerk. Van de eerste beeldmontage tot de laatste bewerking wordt getoond, behalve het eindresultaat. Dat willen we post-covid in de oorspronkelijk bedoelde setting laten zien, samen met enkele andere werken in een galerij in Brussel. Praktische info daarover volgt hopelijk snel. Intussen verwelkomen we u om in te loggen op een uniek creatiemoment op 18 maart 2021. De link naar het event zal u op de dag zelf hieronder kunnen vinden.

Over de kunstenaar:

Aristo Vopĕnka is beeldend kunstenaar, afkomstig uit Nederland en sinds 2013 gevestigd in Brussel. Vopĕnka is opgeleid als cineast (Master of Arts, richting film) aan LUCA School of Arts. In zijn recente werk zoekt hij de grenzen op tussen fotografie, illustratie, schilderkunst en drukwerk. Door zijn experimentele houding ten opzichte van deze verschillende media vinden er gehele nieuwe vormen van expressie plaats. Het zijn de beginselen van de ontwikkeling van een herinterpretatie van het expressionisme die hij experiential expressionism heeft genoemd.

Over DURVYN:

DURVYN richt zich op de integratie van technologie in ons leven, en beweegt daarvoor op de snijlijn tussen kunst, architectuur, bouw en lifestyle. Lopende projecten zijn Intuitive Living, de woning van de toekomst, domestic art experience, kunstintegratie en -beleving in huis, en de Art Supercomputer 2.0, die het creatieproces van digitale kunst publiek toegankelijk maakt.

The first solo exhibition of visual artist Aristo Vopĕnka was to take place in a Brussels art gallery, displaying various works in the presence of the artist in the spring of 2021. However, due to COVID-19, we are unable to organize the event in its desired form.

Taking the exhibition online, with telepresence of Vopĕnka, would be a downgrade. We believe digital art must be experienced in the conditions intended by the artist. This includes a specific room setup, high quality image and audio. We cannot yet ‘recreate’ this experience outside the gallery, into your home, because of its high technical requirements. On a longer term, we are working on bringing digital art to your living room as part of the 'DURVYN domestic art experience'. This is a research and development project that will take its time.

However, we want this public display moment to take place now at a time when, more than ever, art can bring new hope and perspectives. Given the circumstances, we are going to do something that hasn’t been done yet: sharing the creation of digital art in real time with the viewer. During 24h we will be showing live snapshots and videos during the making of a new work.

Art Supercomputer 2.0 is an online event that gives the audience insight into the studio of the digital artist. Not the final work but its 'making of' is shown. This requires innovative infrastructure. The usual creation process does not provide real-time results that are presentable to the audience, due to the heavy source files. Making the creation process accessible is not a mere IT operation but requires the hand of the artist. We named our innovation Art Supercomputer 2.0 or 'Maggie' for short.

Maggie pushes boundaries.

She is the digital art studio of the 21st century.

The Art Supercomputer 2.0 renders Aristo Vopĕnka's work in real time and shares these snapshots with the viewer. Logging into the Art Supercomputer 2.0 (via a link on our website) gives you direct access to the creation process as if you were standing next to the artist. Maggie pushes boundaries. She is the digital art studio of the 21st century.

As a spectator you will get a unique insight into the creation of a new work of art. The first montage to the final edit will be shown, except for the end result, that we want to show post-covid in the originally intended setting in a gallery in Brussels. Practical info on that will hopefully follow soon. In the meantime, we welcome you to log on to a unique moment of creation on March 18, 2021. You will find the link to the event below on the day itself.

About the artist:

Aristo Vopĕnka is a visual artist, originally from the Netherlands and based in Brussels since 2013. Vopĕnka was educated as a filmmaker (Master of Arts) at LUCA School of Arts. In his recent work, he explores the boundaries between photography, illustration, painting and printmaking. Through his experimental attitude towards these different media, whole new forms of expression take place. These are the principles of the development of a reinterpretation of expressionism that he has called experiential expressionism.

About DURVYN:

DURVYN focuses on the integration of technology into our lives, moving on the intersection between art, architecture, construction and lifestyle. Current projects include Intuitive Living, the home of the future, domestic art experience, art integration and experience at home, and the Art Supercomputer 2.0, which makes the making of digital art publicly accessible.

THere's More

Post You might Also Like

All Posts
No items found.

Contact

quick access to all the contact information

About Me

the artist statement